คณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

รศ. ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล

ประธานคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

ดร. พงษ์พันธ์ พิณโท

รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

อ. ดร. ณัฏฐญา เผือกผ่อง

รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

นางอริศรา สิงห์ปัน

เลขานุการ

นางดาวนภา สุยะนนท์

เหรัญญิก

นายเรวัติ อ่ำทอง

ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดกำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

อาจารย์อุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

อ. ดร. ณัฏฐญา เผือกผ่อง

ผู้อำนวยการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นางอริศรา สิงห์ปัน

ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นางดาวนภา สุยะนนท์

ผู้อำนวยการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รศ.ดร. วนิดา แก่นอากาศ

ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. พงษ์พันธ์ พิณโท

ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

นายปรีชา อาษาวัง

ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยนครพนม

อ. มารีย๊ะ ปูเต๊ะ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

นายพีระ สำเภาเงิน

ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา

นางพรพิมล มโนชัย

ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางวันทนา กิติศรีวรพันธุ์

ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

ผศ.ดร. ศิวนาถ นันทพิชัย

ผู้อำนวยการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผศ. นันทพล จั่นเงิน

ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผศ.ดร. สมพร ช่วยอารีย์

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

รศ. ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

นายชัยวัฒน์ น่าชม

ผู้อำนวยการ สำนักบรรณสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี