ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
Provincial University Library Network

ข่ายงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2529 เป็นผลสืบเนื่องจากที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2/2528 วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2528 เรื่อง:โครงการความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ซึ่งที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคได้มอบหมายให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคคิดรูปแบบโครงการความร่วมมือที่เหมาะสมโดยมุ่งเน้นการประหยัดงบประมาณและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างรวดเร็วและคล่องตัว โดยมีสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ริเริ่มและเป็นผู้นำในการจัดตั้งข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดที่เข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน และใช้ทรัพยากรร่วมกัน
 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงและใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
 3. พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีทักษะเท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่

การดำเนินงานของข่ายงาน

การดำเนินงานของข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคอยู่ในรูปของคณะ กรรมการอำนวยการ ซึ่งมีผู้อำนวยการของแต่ละห้องสมุดเป็นกรรมการ เพื่อร่วมกันบริหารข่ายงาน และหมุนเวียนกันเป็นประธาน มีการเก็บค่าสมาชิกเพื่อใช้ในการบริหารข่ายงาน พร้อมทั้งมีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีในการดำเนินงาน และมีคณะทำงานตามพันธกิจ ในปัจจุบันมี 5 คณะทำงานคือ คณะทำงานบริการ คณะทำงานวารสาร คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น คณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ คณะทำงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดำเนินงานห้องสมุด โดยที่สมาชิกของข่ายงานต้องมีส่วนร่วมในแต่ละคณะทำงานด้วย
 • พ.ศ. 2529

  ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคได้ก่อตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2529 โดยในระยะเริ่มแรกใช้ชื่อว่า

  “โครงการจัดตั้งข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย ส่วนภูมิภาค (A Plan for the Establishment of Provincial University Library Network – PULINET)”

  โดยมีสมาชิกที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกข่ายงานจำนวน 12 ห้องสมุด

 • พ.ศ. 2536

  เปลี่ยนชื่อเป็น "ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค"

  (Provincial University Library Network – PULINET)

 • พ.ศ. 2536

  มีห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่อยู่ในส่วนภูมิภาคเข้าร่วมเป็นสมาชิกในข่ายงานจนถึงปัจจุบัน เป็นจำนวนรวม 20 แห่ง จนถึงปัจจุบัน

ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ของข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ในครั้งแรกเป็นรูปหนังสือ มีรูปประเทศไทยที่นำเสนอถึงทุกภาคทั่วทั้งประเทศ และมีวงกลม Dynamic ที่หมุนอยู่ตลอดเวลาซึ่งแสดงถึงเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และความร่วมมือของเครือข่าย

ต่อมาได้มีการเพิ่มตัวอักษรภาษาอังกฤษคำว่า PULINET อยู่ด้านล่าง จนกระทั่งปีพ.ศ. 2556 ได้มีการประกวดตราสัญลักษณ์ของข่ายงาน ซึ่งผู้ชนะเลิศคือ นายสมภพ เอียดสี จากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และใช้เป็นตราสัญลักษณ์ของข่ายงานในปัจจุบัน

แนวคิดการออกแบบตราสัญลักษณ์ ประกอบด้วย การใช้จุดวงกลมเพื่อวางตำแหน่งของแต่ละมหาวิทยาลัยในภูมิภาคต่าง ๆ ลดจำนวนลงให้เหลือเป็นกลุ่มหลัก ๆ โดยยึดตำแหน่งได้ 6 จุดแล้วใช้เส้นลากไปยังตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อเชื่อมโยงถึงกัน มีลักษณะเป็นอักษรภาษาอังกฤษ คือตัว P ซึ่งเป็นอักษรตัวแรกของคำว่า PULINET แล้ววางข้อความ PULINET อยู่ด้านขวา และ ข่ายงานห้องสมุดมหสวิทยาลัยส่วนภูมิภาค อยู่ด้านล่าง

ธรรมนูญข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค พุทธศักราช 2558